Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny. 


     Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dalej jako RODO informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni przy ulicy Grodnieńskiej 24,  tel. 58 774 87 43;
  2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na ternie Ogrodu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. fe RODO i obejmuje wejście do budynku, dom działkowca aleje ogrodowe, wejście i wjazd na teren ogrodu, śmietniki ogrodowe itd.
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
  4. Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni;
  7. Każdego, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;- sprostowania (poprawiania) swoich danych;- do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa;- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ;

Uchwała Nr.  7 /04/2021r

Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego im A. Domagalskiego w Gdyni z dnia 21.04.2021r. 

W sprawie: wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

&1

Zarząd komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego im A. Domagalskiego w Gdyni, działając na podstawie par. 72 ust. 1 do 22 Statutu PZD uchwalonego przez XII Zjazdu Delegatów PZD z dnia 2 lipca 2015r ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD z dnia 9 grudnia 2017r oraz par. 83 ust. 1 do 3 Regulaminu ROD uchwalonego przez Krajową Radę PZD z dnia 1 października 2015r postanawia przejąć wysokości poszczególnych opłat ogrodowych w oparciu i analizę kosztów z lat poprzednich i rekomendować je do przyjęcia przez Walne Zebranie Członków PZD w ROD im A. Domagalskiego w Gdyni:

& 2

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności:1. Wydatki na utrzymanie porządku i czystości.2. Bieżące konserwacje infrastruktury ogrodowej.3. Opłaty za dostawę energii elektrycznej w części dotyczącej terenu ogólnego.4. Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno – prawne W roku 2021 w wysokości  0,70zł  od 1m2 powierzchni użytkowej działki  w tym 0,09zł  partycypacji zgodnie z par. 145 ust. 1 i 2 Statutu PZD

& 3

Opłatę ogrodową energetyczną przeznaczoną na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz  ogrodu na podstawie danych z roku poprzedniego, wynikających z różnicy  pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań podliczników w roku 2021 wynosi 14zł od działki

&4

Opłatę za wodę pobieranej z sieci miejskiej wynosi 0,43zł za 1m2 działki.&5 Opłatę za energię elektryczną według wskazań liczników na podstawie faktur wynosi 0,61,36zł za jedną KWh

&6 

Opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu ROD w 2021r wynosi 258zł w tym opłata za 2021 rok 132zł i niedopłata za rok 2020 126zł 

&7

Składka członkowska wynosi 6zł od działki
Wymienione w uchwale opłaty ogrodowe działkowiec zobowiązany jest wpłacić do 30.06.2021r

Na posiedzeniu zarządu komisarycznego obecnych było pięciu członków Komisarycznego Zarządu ROD
• Za przyjęciem uchwały głosowało       5      członków Komisarycznego Zarządu ROD • Przeciw przyjęciu uchwały głosowało      0      członków Komisarycznego Zarządu ROD• Wstrzymało się       0      członków Komisarycznego Zarządu ROD

Uchwała Nr 5/4/2021

Zarządu Komisarycznego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Antoniego Domagalskiego w Gdyniz dnia 14.04.2021
dotyczy: otwarcia bramy wjazdowej na teren ogroduWjazd na teren ogrodu jest możliwy w każdą środę w okresie:

  • od 1.03.2021r do 1.05.2021r w godzinach: od 10.00 do 15.00
  • od 1.05.2021r do 31.08.2021r w godzianch: od 10.00 do 20.00
  • od 1.09.2021r do 31.10.2021r w godzinach: od 10.00 do 18.00

W przypadku brzydkiej pogody brama nie będzie otwierana.

Sekretarz komisaryczny ogrodu                                                                                                     Prezes komisaryczny ogrodu