Właścicielem strony http://rod-domagalskiego-gdynia.pl oraz poczty elektronicznej  biurodomagalskiego@gmail.com jest Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe , Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni ul.Grodnieńska 24 81-533 Gdynia. Ogród jest reprezentowany przez Zarząd ROD.

Każdy Działkowiec zawierając umowę dzierżawy działkowej powierza ROD im. A. Domagalskiego dane osobowe niezbędne do realizacji umowy dzierżawy.Tym samym wyraża zgodę na kontakt w sprawach związanych z umową.

Czytaj dalej

Drodzy działkowcy,

informujemy, że Biuro Ogrodu im. A. Domagalskiego
w okresie jesień – zima czynne będzie w godzinach od 11:00 do 16:00.

tel: 793-825-819 – sprawy ogólne Ogrodu

tel: 797-549-170 – sprawy finansowe Ogrodu

Bardzo prosimy o zapoznanie się z komunikatem Krajowego Zarządu Związku Działkowców w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła na stronie internetowej pod linkiem:

http://www.gdansk.pzd.pl/aktualnosc/2850-komunikat-krajowego-zarzadu-polskiego-zwiazku-dzialkowcow-z-dnia-6-lipca-2021-r-w-sprawie-obowiazku-zglaszania-zrodel-ciepla-i-spalania-paliw-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-07-07-2021

Gdynia 13.10.2021r

Dotyczy: Parkowania pojazdu osoby niepełnosprawnej na terenie ROD

Zarząd ROD informuje, że zgodnie z § 70 pkt. 2 Regulaminu ROD
‘ Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe ( np. zatoczkę )

INFORMACJA

Dotyczy: Zamknięcie wody w Ogrodzie.

Zarząd ROD informuje, że w dniu 30.102021 roku o godzinie 12:00 zostanie zamknięta woda w Ogrodzie

Zarząd Ogrodu

Szanowni Państwo,

Przekazujemy aktualny numer do elektryka ogrodowego

663 905 151

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny. 


     Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dalej jako RODO informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni przy ulicy Grodnieńskiej 24,  tel. 58 774 87 43;
  2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na ternie Ogrodu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. fe RODO i obejmuje wejście do budynku, dom działkowca aleje ogrodowe, wejście i wjazd na teren ogrodu, śmietniki ogrodowe itd.
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
  4. Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni;
  7. Każdego, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;- sprostowania (poprawiania) swoich danych;- do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa;- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ;

Uchwała Nr.  7 /04/2021r

Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego im A. Domagalskiego w Gdyni z dnia 21.04.2021r. 

W sprawie: wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

&1

Zarząd komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego im A. Domagalskiego w Gdyni, działając na podstawie par. 72 ust. 1 do 22 Statutu PZD uchwalonego przez XII Zjazdu Delegatów PZD z dnia 2 lipca 2015r ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD z dnia 9 grudnia 2017r oraz par. 83 ust. 1 do 3 Regulaminu ROD uchwalonego przez Krajową Radę PZD z dnia 1 października 2015r postanawia przejąć wysokości poszczególnych opłat ogrodowych w oparciu i analizę kosztów z lat poprzednich i rekomendować je do przyjęcia przez Walne Zebranie Członków PZD w ROD im A. Domagalskiego w Gdyni:

& 2

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności:1. Wydatki na utrzymanie porządku i czystości.2. Bieżące konserwacje infrastruktury ogrodowej.3. Opłaty za dostawę energii elektrycznej w części dotyczącej terenu ogólnego.4. Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno – prawne W roku 2021 w wysokości  0,70zł  od 1m2 powierzchni użytkowej działki  w tym 0,09zł  partycypacji zgodnie z par. 145 ust. 1 i 2 Statutu PZD

& 3

Opłatę ogrodową energetyczną przeznaczoną na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz  ogrodu na podstawie danych z roku poprzedniego, wynikających z różnicy  pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań podliczników w roku 2021 wynosi 14zł od działki

&4

Opłatę za wodę pobieranej z sieci miejskiej wynosi 0,43zł za 1m2 działki.&5 Opłatę za energię elektryczną według wskazań liczników na podstawie faktur wynosi 0,61,36zł za jedną KWh

&6 

Opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu ROD w 2021r wynosi 258zł w tym opłata za 2021 rok 132zł i niedopłata za rok 2020 126zł 

&7

Składka członkowska wynosi 6zł od działki
Wymienione w uchwale opłaty ogrodowe działkowiec zobowiązany jest wpłacić do 30.06.2021r

Na posiedzeniu zarządu komisarycznego obecnych było pięciu członków Komisarycznego Zarządu ROD
• Za przyjęciem uchwały głosowało       5      członków Komisarycznego Zarządu ROD • Przeciw przyjęciu uchwały głosowało      0      członków Komisarycznego Zarządu ROD• Wstrzymało się       0      członków Komisarycznego Zarządu ROD

Uchwała Nr 5/4/2021

Zarządu Komisarycznego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Antoniego Domagalskiego w Gdyniz dnia 14.04.2021
dotyczy: otwarcia bramy wjazdowej na teren ogroduWjazd na teren ogrodu jest możliwy w każdą środę w okresie:

  • od 1.03.2021r do 1.05.2021r w godzinach: od 10.00 do 15.00
  • od 1.05.2021r do 31.08.2021r w godzianch: od 10.00 do 20.00
  • od 1.09.2021r do 31.10.2021r w godzinach: od 10.00 do 18.00

W przypadku brzydkiej pogody brama nie będzie otwierana.

Sekretarz komisaryczny ogrodu                                                                                                     Prezes komisaryczny ogrodu