Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny. 


     Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dalej jako RODO informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni przy ulicy Grodnieńskiej 24,  tel. 58 774 87 43;
 2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na ternie Ogrodu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. fe RODO i obejmuje wejście do budynku, dom działkowca aleje ogrodowe, wejście i wjazd na teren ogrodu, śmietniki ogrodowe itd.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 4. Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni;
 7. Każdego, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;- sprostowania (poprawiania) swoich danych;- do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa;- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ;

Uchwała Nr.  7 /04/2021r

Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego im A. Domagalskiego w Gdyni z dnia 21.04.2021r. 

W sprawie: wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

&1

Zarząd komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego im A. Domagalskiego w Gdyni, działając na podstawie par. 72 ust. 1 do 22 Statutu PZD uchwalonego przez XII Zjazdu Delegatów PZD z dnia 2 lipca 2015r ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD z dnia 9 grudnia 2017r oraz par. 83 ust. 1 do 3 Regulaminu ROD uchwalonego przez Krajową Radę PZD z dnia 1 października 2015r postanawia przejąć wysokości poszczególnych opłat ogrodowych w oparciu i analizę kosztów z lat poprzednich i rekomendować je do przyjęcia przez Walne Zebranie Członków PZD w ROD im A. Domagalskiego w Gdyni:

& 2

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności:1. Wydatki na utrzymanie porządku i czystości.2. Bieżące konserwacje infrastruktury ogrodowej.3. Opłaty za dostawę energii elektrycznej w części dotyczącej terenu ogólnego.4. Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno – prawne W roku 2021 w wysokości  0,70zł  od 1m2 powierzchni użytkowej działki  w tym 0,09zł  partycypacji zgodnie z par. 145 ust. 1 i 2 Statutu PZD

& 3

Opłatę ogrodową energetyczną przeznaczoną na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz  ogrodu na podstawie danych z roku poprzedniego, wynikających z różnicy  pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań podliczników w roku 2021 wynosi 14zł od działki

&4

Opłatę za wodę pobieranej z sieci miejskiej wynosi 0,43zł za 1m2 działki.&5 Opłatę za energię elektryczną według wskazań liczników na podstawie faktur wynosi 0,61,36zł za jedną KWh

&6 

Opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu ROD w 2021r wynosi 258zł w tym opłata za 2021 rok 132zł i niedopłata za rok 2020 126zł 

&7

Składka członkowska wynosi 6zł od działki
Wymienione w uchwale opłaty ogrodowe działkowiec zobowiązany jest wpłacić do 30.06.2021r

Na posiedzeniu zarządu komisarycznego obecnych było pięciu członków Komisarycznego Zarządu ROD
• Za przyjęciem uchwały głosowało       5      członków Komisarycznego Zarządu ROD • Przeciw przyjęciu uchwały głosowało      0      członków Komisarycznego Zarządu ROD• Wstrzymało się       0      członków Komisarycznego Zarządu ROD

Uchwała Nr 5/4/2021

Zarządu Komisarycznego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Antoniego Domagalskiego w Gdyniz dnia 14.04.2021
dotyczy: otwarcia bramy wjazdowej na teren ogroduWjazd na teren ogrodu jest możliwy w każdą środę w okresie:

 • od 1.03.2021r do 1.05.2021r w godzinach: od 10.00 do 15.00
 • od 1.05.2021r do 31.08.2021r w godzianch: od 10.00 do 20.00
 • od 1.09.2021r do 31.10.2021r w godzinach: od 10.00 do 18.00

W przypadku brzydkiej pogody brama nie będzie otwierana.

Sekretarz komisaryczny ogrodu                                                                                                     Prezes komisaryczny ogrodu 

Osoby niepełnosprawne które posiadają na swoich ogrodach wygrodzenia pozwalające na wjazd autem na teren działki po wjeździe mogą pozostawić auto na terenie działki.


Osoby, które takiego wygrodzenia nie posiadają powinny po dowiezieniu osoby niepełnosprawnej do działki wystawić auto poza teren ogrodu.

Działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XI/344/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku działkowcy, którzy do tej pory nie posiadają kompostowników, obowiązek wynikający z § 42 regulaminu ROD, zobowiązani są do końca marca br. poinformować Zarząd Ogrodu, o ich zbudowaniu.


W innym przypadku, niezbędne będzie indywidualne zawarcie umowy, na odbiór odpadów biodegradowalnych. W przypadku nie spełnienia i tego obowiązku, użytkownikowi działki będą naliczane opłaty, zgodnie z taryfikatorem miejskim:

 • w okresie, od 1 kwietnia do 31 października kwota: 37 zł/w cyklu dwutygodniowym;
 • w okresie, od 1 listopada do 30 kwietnia kwota: – 37 zł/ w cyklu miesięcznym. 

Nowelizacja ustawy śmieciowej podpisana przez Prezydenta RP – 09.08.2019 – zródło pzd.pl

Zgodnie z informacją na stronie internetowej www.prezydent.pl, w dniu 6 sierpnia, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (zwaną potocznie ustawą śmieciową).


Przypomnijmy, że o korzystne zapisy ustawy śmieciowej Krajowy Zarząd PZD zabiegał, od co najmniej 3 września 2018 r. 
W ramach tych działań, analizował na bieżąco kolejne projekty nowelizacji ustawy „śmieciowej” oraz przekazywał do Ministra Środowiska swoje propozycje i uwagi, w celu zabezpieczenia interesów ROD i działkowców. Następnie, monitorował przebieg prac parlamentarnych w Sejmie i Senacie RP, a przedstawiciele Związku brali aktywny udział w burzliwych i trudnych pracach komisji sejmowych oraz senackich.


Ostatecznie Minister Środowiska, a następnie Sejm, Senat i Prezydent RP uwzględnili najważniejsze propozycje i uwagi Krajowego Zarządu PZD, a także Okręgów PZD, ROD oraz samych działkowców, którzy wspierali Związek w pracach nad ustawą.

Wśród najważniejszych zmian w ustawie śmieciowej można zaliczyć to, że:

 • ROD będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie systemu gminnego tj. deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Nie będzie miała zastosowania do ROD ryczałtowa stawka opłaty za wywóz odpadów.
 • w przypadku ROD, które będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie deklaracji śmieciowych, gminy nie będą mogły narzucać ROD stawek wyższych niż maksymalne stawki opłat. W 2019 r., ww. stawka opłaty nie będzie mogła przekroczyć 54,17 zł za odbiór pojemnika o poj. 1100 litrów lub 16,63 zł za odbiór worka o poj. 120 litrów. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności, gminy będą mogły ustalać stawki opłat w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności,
 • w sytuacji podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić, wyrażając pisemną zgodę,
 • wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, w tym zarządy ROD i działkowcy będą zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów. Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie skutkowało zgłoszeniem tego faktu przez podmiot odbierający odpady komunalne do gminy, która w drodze decyzji nałoży na właściciela danej nieruchomości, w tym ROD, co najmniej dwukrotną, a maksymalnie czterokrotną wysokość ustalonej przez gminę stawki opłaty,
 • najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zostanie wyeliminowany z ROD ryczałtowy system wywozu odpadów komunalnych oraz zostaną obniżone stawki, które przekraczały maksymalne stawki opłat.

Powyższe zmiany z pewnością poprawią gospodarowanie odpadami na terenie ROD, a przede wszystkim obniżą koszty wywozu odpadów w ogrodach, gdzie były one bardzo wysokie.