INFORMACJE - ROD Domagalskiego

Idź do spisu treści

Menu główne:

INFORMACJE

 WZS - 2018

WZS - 2018 odbędzie się w dniu 24 marca w świetlicy Domu Działkowca:

I termin zebrania godzina 1000;
II termin zebrania godzina 1030.

Na zebraniu będą zatwierdzane uchwały regulujące tryb pracy ogrodu w roku 2018.

Pokaz cięcia i szczepienia drzew owocowych.

 Pokaz cięcia i szczepienia drzew owocowych odbędzie się w dniu 17 marca 2018r.
Zbiórka chętnych przy działce nr 111 "C" o godzinie 10:00.
Pokaz będzie przeprowadzony przez instruktorów ogrodowych.
Zarząd ogrodu, zwraca się z prośbę do wszystkich, którzy uważają, że mają nieaktualne dane, o ich uzupełnienie. 
Wynika to z faktu zakupu nowego programu komputerowego, w którym znajduje się część poświęcona administracji ogrodu.
Dane można uzupełniać poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro.rod.gdynia@gmail.com
lub osobiście w Domu działkowca w godzinach urzędowania.
Odznaczenie "Za zasługi dla PZD" dla Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. - 26.01.2018


Podczas Sesji Rady Miasta Gdyni w dn. 24.01.2018 r. Prezydent Wojciech Szczurek odebrał najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Działkowców-odznakę „Za zasługi dla PZD”. Odznaczenie wręczyli: Leonard Niewiński – członek Krajowej Rady PZD, Przewodniczący Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD, Leonarda Półgęsek – członek Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD i Prezes Ogrodu „Kochanowskiego” w Witominie oraz Krystyna Łukasiewicz - Prezes Ogrodu „Słoneczny” w Chwarznie.

Gdynia w grudniu 2016 r. powołała specjalnego pełnomocnika prezydenta miasta do spraw współpracy z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych (obecnie funkcję tę pełni Andrzej Kieszek). Współpraca pomiędzy miastem, a działkowcami układa się bardzo dobrze, dzieki czemu gdyńscy działkowcy pozytwnie patrzą w przyszłość. Miasto docenia rolę ogrodów działkowych w tworzeniu warunków dla integracji społecznej i aktywizacji seniorów, promowaniu działań na rzecz ochrony środowiska, tworzeniu warunków dla rodzinnych form rekreacji i wypoczynku oraz promowaniu działalności edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży. Prezydent Gdyni bierze również pod uwagę opinię działkowców przy tworzeniu planów miejscowych, czy też przy przygotowywaniu miejskich imprez.

Artykuł pochodzi ze strony www.pzd.pl
Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD

W dniu 9 grudnia br. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W Zjeździe udział wzięli delegaci z całej Polski, którzy zostali wybrani w 2015 na Okręgowych Zjazdach Delegatów PZD na 4-letnie kadencje. Organizacja Zjazdu podyktowana była koniecznością wprowadzenia zmian w statucie, które wynikają z nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach. Projekt wprowadzanych zmian był szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców. Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Nadzwyczajny Zjazd określił także kierunki działań na przyszłość, które związane są z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto delegaci przyjęli ważne stanowiska, które dotyczą m.in. ustawy reprywatyzacyjnej i sprawy roszczeń do terenów ROD, współpracy z samorządem lokalnym
i organizacjami pozarządowymi, otwarcia ROD dla społeczeństwa oraz szerszego otwierania na ROD i działkowców.


Tam też można zapoznać się z projektem Statutu z zaznaczonymi zmianami.
POD ŻÓŁTO-ZIELONYM SZTANDAREM!

Jedenastego Listopada, Narodowe Święto Niepodległości wszystkich Polaków.

Jak co roku w obchodach Święta Niepodległości, na terenie Miasta Gdyni brały udział nasze ogrody, zgromadzone pod sztandarami Związku, zwołane przez gdyńskie kolegium prezesów.

W paradzie wzięła udział liczna reprezentacja gdyńskich ogrodów, dumnie niosąca flagi związkowe.

Spiker wielokrotnie podkreślał podczas przemarszu, udział w paradzie członków Związku z olbrzymim, studwudziestoletnim dorobkiem istnienia ogrodów.

Przemarsz odbywał się historycznymi ulicami naszego miasta.

Podczas przemarszu członkowie parady przekazywali mieszkańcom, jabłka zebrane w gdyńskich ogrodach.
Zwieńczeniem udziału w pardzie było, wręczenie Prezydentowi Miasta Gdyni kosza z owocami i warzywami pochodzącymi z naszych ogrodów.

Leonard Niewiński

INFORMACJE ZARZĄDU

Od dnia 15 listopada br wyłączony będzie prąd na terenie całego ogrodu na okres jesienno-zimowy.

Wszyscy, którzy pragną wjechać na teren ogrodu w okresie jesienno-zimowym powinni kontaktować się 
telefonicznie z Gospodarzem Ogrodu tel 666 496 948

Biuro zarządu w okresie jesienno-zimowym czynne od g.1100 do 1600, w każda środę z wyłączeniem świąt.

UWAGA! W związku z olbrzymimi opadami deszczu, poruszenie się po alejkach, ze względu na ich podmokły stan, może być utrudnione. W szczególności utrudnione może być poruszanie się po alejkach, których powierzchnia została naruszona przez auta.

Przypominamy o zabezpieczeniu altan i działek na zimę. Szczegółowe porady jak zabezpieczyć altany na zimę znajda państwo na stronach internetowych Związku.

Zbliża się okres zimowy. Prosimy o odnowienie i przygotowanie karmników dla ptaków.

Przypominamy, w przypadku naruszenia państwa mienia osobistego, należy bezpośrednio powiadomić organa ścigania telefony 997 lub alarmowy 112.

Przypominamy, porady w zakresie ochrony drzew i krzewów na zimę świadczą
zarząd w godzinach urzędowania w każdą środę;
 indywidualnie:
- Gospodarz Ogrodu;
- Pan Stefan Derlaga,
- Pan Szymon Paszkowski.

Zarząd przedłużył umowę na dostawę energii do ogrodu z Firmą "ENEA", na następne dwa lata. Cena dostarczanej energii jest nie zmienna od czterech lat.

Zarząd apeluje o zamykanie furtek wejściowych. w okresie jesienno-zimowym, na teren ogrodu, przez nie zamknięte furtki dostają się dziki i inne zwierzęta, które dokonują spustoszeń na terenie naszych działek.

Apel do wszystkich przychodzących n teren ogrodu w okresie jesienno-zimowym.
Uprasza się wszystkich o powiadamianie Zarządu lub Gospodarza o osobach, które według oceny Państwa nie są działkowcami, a na nich przebywają.


NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW W OGRODACH.

OD DNIA 17 CZERWCA 2017, BEZ ZEZWOLENIA MOŻNA USUWAĆ Z DZIAŁKI I TERENU OGÓLNEGO ROD DRZEWA, KTÓRYCH OBWÓD PNIA NA WYSOKOŚCI 5 CM NIE PRZEKRACZA:

- 80 CM - TOPOLA, WIRZBA, KLON JESIENNOLISTNY, KLON SREBRZYSTY;

- 65 CM - KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY, ROBINIA AKACJOWA, PLATAN KLONOLISTNY,

- 50 CM - W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH DRZEW,

JERZELI DRZEWO PRZEKRACZA USTALONE LIMITY, NALEŻY PRZED WYCINKĄ UZYSKAĆ ZEZWOLENIE PREZYDENTA MIASTA GDYNI.

W ODNIESIENIU DO DRZEW ROZSNACYCH NA DZIAŁKACH – O ZEZWOLENIE WYSTĘPUJE DZIAŁKOWIEC.
DRZEWA OWOCOWE – USUWA SIĘ BEZ ZEZWOLENIA! 
KRZEWY – JAK DOTYCHCZAS – W SKUPISKU DO 25M² - NIE WYMAGAJĄ ZEZWOLENIA.

UWAGA! ZA BEZZASADNE WYCIĘCIE DRZEWA GROŻĄ OLBRZYMIE KARY PIENIĘŻNE!

Źródło0 KR PZD
KOMUNIKAT
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w postępowaniach administracyjnych

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), która w znaczący sposób wpłynie na postępowania prowadzone przed organami administracji publicznej. Zmiany te mogą mieć znaczenie zarówno dla działkowców, którzy mogą być stronami takich postępowań (np. w sprawach dotyczących usunięcia drzewa na działce lub przed PINB), jak i organów PZD.
Głównym celem wprowadzonych zmian jest przyspieszenie i uproszczenie procedury administracyjnej. Nowelizacja dotyczy spraw wszczętych od 1 czerwca 2017 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany przepisów z krótkim objaśnieniem i wskazaniem na co należy zwrócić szczególną uwagę.

ponaglenie
W razie przewlekłości postępowania lub bezczynności organu administracji, strona jest teraz uprawniona do wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia, ale za pośrednictwem organu, którego dotyczy ponaglenie. Organ będzie musiał je rozpoznać w ciągu 7 dni. W sprawach wszczętych od 1 czerwca 2017 r. nie można tym samym wnieść od razu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) na bezczynność lub przewlekłość postepowania; konieczne jest bowiem uprzednie ponaglenie organu.

milczące załatwienie sprawy
Nowelizacja KPA wprowadza 2 tryby milczącego załatwienia sprawy:
- milczące zakończenie postępowania – gdy organ w terminie nie wyda decyzji (postanowienia) kończącego postępowania sprawę uważa się za załatwioną zgodnie z wnioskiem strony;
- milcząca zgoda – gdy organ nie wniesie sprzeciwu w ustalonym terminie.
Jednak milczące załatwienie sprawy może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przepis prawa materialnego tak stanowi (np. w prawie budowlanym, Ordynacji podatkowej, ustawie o ochronie przyrody). Nie można zatem z wprowadzonych do KPA przepisów wywodzić, że w każdej sprawie, w której organ w terminie nie wydał decyzji (postanowienia) będzie można uznać, że sprawa wskutek braku reakcji organu została załatwiona zgodnie z wnioskiem/żądaniem strony.

sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej (czyli decyzji uchylającej decyzję organu I instancji i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania) jest nową instytucją wprowadzoną do KPA. Dotąd takie decyzje były zaskarżane skargą do WSA, teraz zaś stronie będzie przysługiwał sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do WSA w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. WSA powinien rozpoznać sprzeciw w ciągu 30 dni.
Uwaga! Przed nowelizacją decyzje kasatoryjne podlegały zaskarżeniu skargą do WSA, na złożenie której strona miała 30 dni. Ważne zatem jest, by w postępowaniach wszczętych od 1 czerwca 2017 r. pamiętać o krótszym terminie zaskarżenia decyzji. Organ wydający decyzję będzie jednak zobowiązany pouczyć stronę o przysługującym środku zaskarżenia oraz terminie wniesienia tego środka.

zrzeczenie się odwołania
Do KPA wprowadzono przepis (art. 127a), zgodnie z którym strona będzie mogła zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skorzystanie z tego prawa spowoduje, że decyzja stanie się prawomocna i ostateczna z dniem wpływu tego oświadczenia do organu (jeśli w postępowaniu bierze udział jedna strona). Skuteczne zrzeczenie się odwołania uniemożliwi późniejsze zaskarżenie decyzji. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania będzie zasadne w sprawach, które zostały rozstrzygnięte na korzyść strony (działkowca, ROD).

rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony
Nowelizacja KPA wprowadza zasadę przyjaznej interpretacji przepisów oraz nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania m.in. w sprawach, w których strony mają sporne interesy lub gdy wynik sprawy dotyczy bezpośrednio interesów osób trzecich albo gdy zagrażałoby to ważnemu interesowi publicznemu. Dla PZD zasada ta może mieć znaczenie np. w postępowaniach z art. 75 i 76 ustawy o ROD. W decyzjach stwierdzających nabycie prawa użytkowania wydanych na podstawie tych przepisów, zdarza się, że organy przyjmują, że użytkowanie ma charakter odpłatny i nakładają na ROD z tego tytułu obciążenia finansowe. Skoro jednak z przepisu tego nie wynika, by miało ono charakter odpłatny, zasadne jest oczekiwać, że przepis ten będzie interpretowany w sposób korzystny dla PZD.

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczy tych spraw, w których nie ma organu wyższego stopnia nad organem I instancji (np. gdy SKO działa jako organ I instancji w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji organów samorządowych albo gdy decyzję wydał GIODO). Od 1 czerwca 2017 r. strona będzie zatem miała wybór drogi zaskarżenia takiej decyzji; może zatem albo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (np. przez SKO) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, albo wnieść skargę do WSA w terminie 30 dni.

mediacje
Nowością w postępowaniach administracyjnych będą mediacje. Prawo dopuszcza mediacje zarówno pomiędzy stronami postępowania, jak i pomiędzy organem, przed którym toczy się postępowanie a jego stroną (stronami). Mediacja może być zainicjowana przez organ lub na wniosek strony. O przeprowadzenie mediacji można wnioskować także w sprawach, które zostały wszczęte przed 1 czerwca 2017 r.

kary administracyjne
Do KPA wprowadzone zostały ogólne zasady dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. Założeniem ustawodawcy było, by nakładane kary były adekwatne. Ustalono zatem w KPA m.in. zasady udzielania ulg w zapłacie kar, odstąpienia od wymierzenia kary. Przepisy KPA nie będą jednak stosowane w sprawach, w których przepisy szczególne (np. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o ochronie przyrody) wprowadzają własne regulacje dotyczące kar i 
przesłanki ich nakładania.

brak wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa
Od 1 czerwca 2017 r. nie ma już wymogu wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa (przed nowelizacją z drogi tej trzeba było skorzystać, by móc wnieść skargę do WSA na akty prawa miejscowego i na tzw. inne akty i czynności np. indywidualne interpretacje podatkowe). Zmiana ta ma szczególne znaczenie np. w razie zamiaru zaskarżenia przez ogrody uchwał gmin dotyczących utrzymania porządku i czystości w gminach (tzw. uchwały „śmieciowe”). Teraz uchwały będzie można zaskarżyć w każdym czasie, bez uprzedniego wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa.

zawiadomienia przez publiczne obwieszczenia
Organ administracji będzie mógł dokonywać zawiadomień stron o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania – gdy przepis szczególny tak stanowi (np. w prawie budowlanym) oraz wtedy, gdy w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron. Przyjmuje się, że zawiadomienie będzie dokonane z upływem 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej. Regulacje te mogą mieć zatem znaczenie np. dla ogrodów w postępowaniach o pozwolenie na budowę w razie realizacji inwestycji w sąsiedztwie ROD.

wymóg pouczenia o wysokości opłaty (wpisu)
Od 1 czerwca 2017 r. organy administracji będą miały obowiązek informować strony postępowania nie tylko o przysługującym stronie środku zaskarżenia, ale również wskazać wysokość opłaty (wpisu). Zmiana ta jest przede wszystkim korzystna dla działkowców, którzy nie korzystają z pomocy prawnika. Działkowcy otrzymując decyzję z takim pouczeniem będą mogli rozważyć, czy z uwagi na koszty jakie musieliby ponieść, zasadne jest kontynuowanie danego postępowania na drodze sądowej.

opracowała: dr Aneta Olędzka
Biuro Prawne PZD


W dniu 29 kwietnia odbyło się WZS-2017 ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni.
Uchwalono następujące uchwały związane z funkcjonowaniem ogrodu:

- oplata ogrodowa na wydatki związane z funkcjonowaniem ogrodu - 0, 59 zł od metra kwadratowego działki;
- opłata ogrodowa energetyczna 13,0 zł od działki;
- oplata ogrodowa za wywóz śmieci - 60,0 zł od działki;
- opłata za zużytą wodę 0,36 zł od metra kwadratowego działki,

oraz inne uchwały regulujące tok życia ogrodu.


STANOWISKO
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO RODZINNEGO OGRODU
DZIAŁKOWEGO IM. ANTONIEGO DOMAGALSKIEGO W GDYNI
Z DNIA 29 KWIETNIA 2017 ROKU.PAN JACEK KURSKI
PREZES TVP


Szanowny Panie Prezesie!My działkowcy skupieni w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni, jesteśmy oburzeni nasilającymi się atakami na Polski Związek Działkowców.

Telewizja publiczna, jak sama nazwa wskazuje winna być telewizją wszystkich obywateli. Poruszane w niej tematy powinny przedstawiać problemy wszystkich grup zamieszkujących nasz Kraj.
Z emitowanych, na kanałach publicznych materiałów wynika jedno, medialna nagonka na Związek, czyli na nas działkowców. Brak jest w prezentowanych tematach, dotyczących ogrodów działkowych obiektywizmu. W żadnym programie nie przedstawiono naszej pracy oraz osiągnięć, które rzeczywiście posiadamy.

Szanowny Panie Prezesie!
My działkowcy z ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni, żądamy uczciwej i rzetelnej oceny Ogrodów Działkowych w emitowanych programach TV Publiczna!

Z ogrodowym pozdrowieniem.


W imieniu, obradującego Walnego Zebrania Sprawozdawczego-2017 ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni.

Przewodniczący                                                                                                                                        Przewodniczą
Komisji Uchwał i Wniosków                                                                                                                         Walnego Zebrania
Do wiadomości:
1. Prezes KR PZD – E. Kondracki;
2. Prezes OZ Pomorski - Cz. Smoczyński.


APEL
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 15 grudnia 2016 r.
do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz działkowców

W niektórych mediach trwa kampania oszczerstw pod adresem Polskiego Związku Działkowców, któ-
ry od 35 lat stoi na straży praw działkowców i ogrodów działkowych. Programy emitowane w telewizji
publicznej, a także artykuły publikowane przez Gazetę Wyborczą i jej terenowe oddziały, przedstawiają
zniekształcony obraz działalności i zarządzania w ogrodach działkowych. Praca tysięcy społecznych dzia-
łaczy Polskiego Związku Działkowców znalazła się pod lupą dziennikarzy, którzy różnymi metodami,
w tym poprzez perfidne kłamstwa i pomówienia pod adresem struktur PZD, wypaczają prawdziwy obraz
całej organizacji. Bezkrytyczne przyjmowanie przez te media słów od osób, które weszły często w konflikt
z prawem sprawia, że prawda schodzi na drugi plan, a liczy się tylko sensacja i bezpardonowa krytyka
działaczy PZD. W innym wypadku moglibyśmy także zobaczyć programy czy przeczytać artykuły o sukcesach
PZD, o wieloletnim trudzie walki o nienaruszalność ogrodów, inwestycjach oraz rozwoju ogrodów
i ich otwarciu na potrzeby społeczności lokalnych. Niestety, celem działania jest jedynie przedstawianie
społecznych działaczy PZD w krzywym zwierciadle poprzez jednostronne i nieobiektywne materiały.

Dlatego Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie
ustawy o ROD, Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem
i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. 

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
° 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
° 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.
Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.
Krajowa Rada PZD
Pomoc prawna dla zarządów ROD i działkowców.
(artykół pochodzi ze strony PZD)

Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD, dnia 30 listopada 2016 roku, podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD.

Obsługa prawna będzie realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas, ma być dostępna dla wszystkich użytkowników - działkowcy oraz członkowie zarządów ROD będą mogli na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. Będą mogli uzyskać porady prawne w zakresie interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, ustanawiania prawa do działek.

Ponadto, prawnicy wskażą, jakie czynności formalno-prawne należy podjąć w celu załatwienia konkretnej sprawy np.: przeniesienie prawa do działki, usunięcie drzewa z terenu działki, wjazd na tern ROD pojazdem mechanicznym czy budowa altany.

Prezydium KR PZD podjętą uchwałą stworzyło zarządom ROD dodatkowe wsparcie w zakresie obsługi prawnej. Zarządy ROD będą mogły korzystać z pomocy radcy prawnego w przygotowaniu pism składanych do sądu w imieniu PZD, oświadczeń oraz wniosków. Radcowie oraz prawnicy okręgu będą służyć zarządom ROD wsparciem, a w trudniejszych sprawach okręg będzie przejmował jej prowadzenie przed sądem. Członkowie zarządu ROD na każdym etapie działalności wynikającej z pełnionej funkcji w ROD będą mieli pewność, że ich działania pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami związkowymi.

Wszystkie okręgi pracują nad przygotowaniem szczegółowych planów realizacji obsługi prawnej dla ROD. Niektóre okręgi już uruchomiły dyżury telefoniczne, tj.; okręg w Bydgoszczy, Częstochowie, Pomorski, w Kaliszu, Legnica, Lublin, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, w Pile, Podkarpacki, Sudecki, w Szczecinie, Śląski, Świętokrzyski, Toruńsko- Włocławski, a także we Wrocławiu. Działkowcy mogą konsultować zagadnienia prawne oraz uzyskać poradę „od ręki”. W wyznaczonych terminach działkowcy mogą korzystać z porad oraz konsultacji udzielanych przez wyspecjalizowanych pracowników PZD oraz radców prawnych.

Krajowa Rada PZD zapewnia pomoc prawną dla działkowców oraz zarządów ROD, a także stoi na straży praw działkowców zajmując stanowisko we wszystkich istotnych sprawach dla ROD. Krajowa Rada kierując się szczególnymi potrzebami działkowców angażuje się w działania ROD na każdym etapie, czuwa i aktywnie reaguje na zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących, współpracując z resortami, tak by przystosowywać tworzone regulacje prawne do warunków i w interesie ROD. Pod nadzorem Krajowej Rady PZD okręgi przejmują i prowadzą sprawy roszczeń do gruntów ROD. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę działaniom publicystycznym Krajowa Rad dociera do dużej liczby odbiorców, zamieszczając publikacje o tematyce prawnej na łamach Zielonej Rzeczypospolitej, w Informatorze Działkowca, a także specjalnych broszurach. Istotne dla działkowców zagadnienia prawne oraz najnowsze zmiany w prawie związkowym, Krajowa Rada PZD wyczerpująco opisuje na stronach internetowych oraz zamieszcza odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Prawnicy Krajowej Rady świadczą wsparcie dla ROD udzielając porad prawnych podczas piątkowych dyżurów telefonicznych, w godzinach 10:00-15:00. Krajowa Rada odpowiada na zapytania kierowane drogą listowną oraz mailową dostarczając fachowej, indywidualnej interpretacji związkowych przepisów, a także analiz i wykładni przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie odnoszącym się do ogrodów czy konkretnych spraw ogrodowych.

Aktualne informacje na temat prowadzonych porad prawnych dla ROD, będą zamieszczane na bieżąco na stronach internetowych okręgów oraz na stronie internetowej PZD (www.pzd.pl).
                                                   LIST INTENCYJNY!

Dzień dwudziestego ósmego grudnia 2016 roku, dla gdyńskich ogrodów stał się data historyczną. W tym dniu przedstawiciele Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych podpisali porozumienie o współpracy z Władzami Miasta Gdyni.

Podpisany dokument otwiera nowy rozdział w działalności gdyńskich ogrodów przynależnych do PZD. Zostały umormowane zasady współpracy. Ogrody, ze swej strony będą kontynuowały swoją politykę „otwartych drzwi”. Otwarcie naszych ogrodów na współpracę z lokalnym społeczeństwem istnieje od kilku lat. W ogrodach, współpraca realizowana jest na wiele sposobów.

Zgodnie z zapisami w planach zagospodarowania miasta oraz najnowszymi trendami wyrażanymi przez jego władze, ogrody mają stać się miejską ostoja zieleni.

Przed gdyńskim kolegium oraz prezesami ogrodów otwiera się nowa możliwość wkomponowania się na stale w struktury miasta. Jednocześnie jest to olbrzymie wyzwanie dla kolegium w realizacji zadań oraz wykorzystania możliwości.

Sekretarz Kolegium                                                                                                      Przewodniczący Kolegium
Danuta Sompolińska                                                                                                            Leonard Niewiński

foto relacja z wydarzenia znajduje się tutaj

                                                                                                                       Gdynia dnia 18 listopad 2016.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Pani Minister Elżbieta Rafalska
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej


Szanowna Pani Minister!

Ogrody działkowe to nie szkoła przetrwania.

Analizując toczącą się w mediach kampanię dotyczącą zamieszkiwania na terenie ogrodów działkowych, nasuwa się pytanie, co jest tego powodem?

Osobiście uważam, że problem nie jest usytuowany w przepisach czy też działaniach Polskiego Związku Działkowców. Problem jest usytuowany w niedostatecznym działaniu i braku w tej materii właściwych struktur państwa. Obywatel, w żaden sposób nie odczuwa opiekuńczej roli państwa, a dopuszczenie przez rządzących, do zamieszkiwania w altanach ogrodowych, w których warunki uwłaczają wszelkim normom europejskim, jest tego najlepszym dowodem. Brak jest właściwych mechanizmów, które umożliwiłyby przeciętnym ludziom osiągnięcie chociażby minimalnych podstaw do właściwej egzystencji. W takich właśnie wypadkach władze(mam na myśli wszystkie struktury władzy), idą na skróty. Uważają, że jeżeli osoba lub grupa osób znalazła lokum, to problem zamieszkiwania jest rozwiązany. To podejście do sprawy powoduje, że zamieszkujący altany działkowe, przechodzą prawdziwą szkołę przetrwania.

Problem, który winna rozwiązać władza centralna, przerzucono na barki Polskiego Związku Działkowców.
Czy w tendencyjnie emitowanych artykułach i programach telewizyjnych, w których przedstawiano „pokrzywdzone przez Związek zamieszkujące altany ogrodowe osoby”, ktoś z redaktorów zapytał zamieszkujących, jaki mają zamiar pomóc samymi sobie”? Czy chociaż raz przedstawili jakąkolwiek wizję wyjścia z tego impasu? Nie. Ale za to stworzyła się świetna okazja by „dokopać” Związkowi.

Szanowni Państwo!

Czy jest wyjście z tej sytuacji? To Państwa Ministerstwo musi znaleźć sposób rozwiązania powstałego impasu. Zaproponować konkretne rozwiązania socjalne bez stosowania obietnic i rozdawnictwa. To Państwo powinniście stworzyć takie mechanizmy, by prawo było prawem, mam tu na myśli chociażby Ustawę Sejmową z 13 grudnia 2103 roku, z której dobitnie wynika, że zamieszkiwanie na działce jest zabronione .

Apeluję, by władze dostrzegły pozytywną rolę Polskiego Związku Działkowców w tej materii, a rozwiazywanie problemu odbywało się z jego udziałem.

Z ogrodowym pozdrowieniem.

Leonard Niewiński
Działkowicz z Gdyni
Do wiadomości:
1. Prezes PZD – Pan Eugeniusz Kondracki,
2. Prezes OZ Pomorski – Pan Czesław Smoczyński

Sąd - sprzedaż naniesień na działce wolna od PIT - 24.10.2016


4 października 2016r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, który może mieć niebagatelne znaczenie dla tysięcy działkowców. W sprawie sygn. akt I SA/Bd 526/16, Sąd stanął na stanowisku, że zbywając prawa do działki, w części w jakiej zapłata dotyczy znajdujących się na działce nasadzeń i naniesień, działkowiec rozlicza dochód wg zasad obowiązujących przy sprzedaży rzeczy ruchomych. Sąd zakwestionował pogląd Ministra Finansów, który w interpretacji podatkowej zajął stanowisko, wg którego podatek PIT należy płacić od całości dochodu osiągniętego przez działkowca zbywającego prawo do działki i prawo własności naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na działce.

Mówiąc w skrócie, wg Sądu, jeżeli - przy okazji przeniesienia praw do działki - następuje przeniesienie własności nasadzeń i nakładów, które zostały dokonane (zakupione) ponad 6 miesięcy przed zbyciem prawa do działki, to dochód ze sprzedaży tej własności jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zdaniem WSA od dochodu z transakcji, w części dotyczącej własności naniesień i nasadzeń, odprowadza się podatek od czynności cywilnoprawnych.

Choć wyrok ten dotyczy indywidualnej sprawy, to PZD podejmie starania, by – biorąc pod uwagę spójność orzeczenia z ustawami podatkowymi i z ustawą o ROD - Minister Finansów wydał wytyczne do jego stosowania przez organy podatkowe we wszystkich sprawach dotyczących działkowców.

Na czym polegał spór?

Pogląd wyrażony przez Sąd zapadł w sprawie, w której działkowiec zakwestionował stanowisko organu podatkowego, iż cała wartość transakcji, której przedmiotem było zbycie prawa do działki w ROD oraz własności znajdujących się na niej naniesień i nasadzeń, jest objęta podatkiem PIT. Działkowiec uważał, że choć umowa była jedna, to - w sensie podatkowym - dotyczyła dwóch różnych kategorii przedmiotów, do jednej zalicza się prawo do działki, do drugiej własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów.

Konsekwencją takiego poglądu było ustalenie, iż:

- osobno należy postrzegać dochód osiągnięty z przeniesienia prawa do działki, opodatkowany PIT jako pochodzący z odpłatnego zbycia prawa majątkowego - o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.

- osobno należy postrzegać dochód osiągnięty ze sprzedaży własności rzeczy znajdujących się na działce, zwolniony z PIT, jako pochodzący z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomej, nabytej ponad 6 miesięcy przed zbyciem - o których mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) u.p.d.o.f .

WSA przychylił się do stanowiska prezentowanego przez działkowca.

Jakie podatki płacimy wg WSA?

Od dochodu za zbycie prawa do działki zapłacimy podatek wg stawki PIT - a więc skali podatkowej 18 lub 32 % łącząc dochód ze sprzedaży z dochodami z innych źródeł. Podatnikiem PIT jest zbywca prawa do działki, i to on zapłaci podatek.

Od dochodu za zbycie własności naniesień i nasadzeń nie płacimy PIT, transakcja obciążona jest jedynie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2%. PCC płaci nabywca – zgodnie z art. 4. pkt 1 ustawy o PCC ciężar obowiązku podatkowego ciąży - przy umowie sprzedaży - na kupującym. Deklarację na PCC-3 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Za datę początkową 14-dniowego terminu w tym przypadku należy uznać dzień podpisania umowy o przeniesieniu prawa do działki, czyli dzień w którym podpisy pod nią potwierdzi notariusz.

Bezpieczniejszym jest też przyjęcie, że fakt, iż umowa ma być jeszcze zatwierdzona przez zarząd ROD, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia podatku PCC w 14 dniowym terminie od jej zawarcia. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 pkt 2) Ustawy o PCC 1. podatek podlega zwrotowi, jeżeli nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej. Co za tym idzie, należy przyjąć, że w świetle ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy, nawet jeżeli jej skuteczność zależy od przyszłego zdarzenia, tak jak to ma miejsce właśnie w przypadku przeniesienia prawa do działki.


Umowa na www.pzd.pl korzystna

Warto odnotować, iż dostępny na www.pzd.pl wzór umowy dotyczącej przeniesienia prawa do działki umożliwia zastosowanie konstrukcji akceptowanej przez WSA. W § 3 wzoru wyraźnie odróżnia się bowiem wynagrodzenie z tytułu prawa do działki, od wynagrodzenia za przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce.

Uwaga

Powyższy wyrok zapadł w sprawie indywidualnej. Zatem teoretycznie nie wiąże organów skarbowych. Jednak, biorąc pod uwagę treść art. 30 ust. 2 ustawy o ROD, z którego jednoznacznie wynika, iż naniesienia i nasadzenia stanowią własność działkowca, wnioski WSA zdają się być oczywiste. Dlatego też, w najbliższym czasie PZD wystąpi do Ministra Finansów z prośbą o zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie, tak aby wykładnia prawa przyjęta przez WSA w Bydgoszczy była stosowana przez organy podatkowe we wszystkich indywidualnych sprawach.

radca prawny

Bartłomiej Piech

Biuro KR PZD


Link do wyroku WSA w sprawie sygn. akt I SA/Bd 526/16


Artykół pochodzi ze strony www.pzd.pl
                               Gdyńskie Kolegium na Paradzie Niepodległości.

Jedenastego Listopada, to historyczny dzień w życiu wszystkich Polaków, obchodzony na różne sposoby. Udział w paradzie to manifestacja postawy patriotycznej, zarówno tej w skali makro i tej w skali mikro, jaka stanowią chociażby ogrody działkowe.
Wzorem lat ubiegłych Kolegium Prezesów w Gdyni „skrzyknęło” swoich członków do udziału w Paradzie Niepodległości. Przedstawiciele kilku Ogrodów stawili się na wyznaczone miejsce zbiórki. „Uzbrojeni” we flagi Związku i Państwowe podążali w wielotysięcznej paradzie. Duże zaciekawienie wśród widzów oglądających paradę, wzbudzał ciągnięty wózek udekorowany w barwy związkowe. Na całej trasie przemarszu z wózka rozdawano, stojącym na chodnikach, jabłka i żółto-zielone balony.
Udział w paradzie to nie tylko przemarsz po ulicach miasta wbrew kapryśnej pogodzie. To możliwość przypomnienia społeczności lokalnej, że Związek ma się dobrze, ze ogrody dalej funkcjonują i jedocześnie stanowią integralna część lokalnej społeczności.

Leonard Niewiński.

Tricki i sztuczki ułatwiające pracę w ogrodzie

Wykorzystaj rolki po papierze toaletowym by zrobić biodegradowalne "startery" dla swoich roślinek.
Zamiast wsadzać sadzonki bezpośrednio w glebę i pozwalać deszczowi na wypłukanie cennego torfu i bogatej w potrzebne roślinom składniki gleby, w której sadzonki zakupiliśmy, lepiej włożyć je najpierw w "starter" i dopiero posadzić w ziemi. W ten sposób przez pierwsze dni nasza roślinka ma naprawdę dobre podłoże, co pozwala jej szybciej i zdrowiej rosnąć.

Zrób startery z połówek wyciśniętej cytryny.
Zanim jednak to zrobisz, upewnij się, że roślinka, którą chcesz posadzić lubi kwaśną glebę. W przypadku niektórych roślin starter z cytryny jest lepszym pomysłem od tekturowej rolki, w innych o wiele gorszym - to zależy od gatunku roślinki. Zanim urośnie na tyle by potrzebować więcej miejsca starter z rolki zdąży sam się rozłożyć.

Wykorzystaj, jako starter skorupkę jajka.
To dobra opcja dla roślin, które potrzebują dużo wapnia. Jeśli roślinka już rośnie, skorupki jaj można rozdrobnić na proszek (np wałkiem do ciasta) i dosypać do doniczki/gleby.

Zrób własną konewkę za grosze
Wystarczy dobrze umyta, duża (np. pięciolitrowa) butelka z uchwytem i nakrętką oraz źródło ognia i gwóźdź. Rozgrzanym gwoździem zrób w nakrętce kilka dziurek i gotowe. Masz teraz nową, tanią i wygodną konewkę z recyklingu.

Łopatkę również możesz zrobić sam.
Po co wydawać pieniądze na przybory, które można zrobić własnoręcznie - ze śmieci? Wszystko, czego potrzebujesz, to kolejna butelka z mocnym uchwytem i nożyk bądź nożyczki, którymi wytniesz z niej łopatkę o pożądanym kształcie.

Nie wyrzucaj resztek ziół!
Z resztek niektórych ziół, np. bazylii, możesz wyhodować nowe roślinki. Wystarczy włożyć je do świeżej wody i poczekać, aż puszczą korzonki, a później przesadzić je do gleby.
W ten sam sposób możesz wyhodować nowy seler. Wystarczy włożyć końcówkę selera do wody, poczekać aż puści nowe korzonki i przesadzić ją do gleby. Ze śmieci możesz wyhodować nowe warzywa. Z jednego pęczka bazylii przy odrobinie cierpliwości możesz wyhodować cały ogródek.

Zasadź środki cebuli
Sam środek cebuli zawsze jest miękki i niezbyt dobry. Warto go nie skrajać do potraw, a zostawić i wsadzić w ziemię - wyrośnie z niego najpierw szczypiorek, a później nowa cebulka.

Fusy z kawy są naprawdę cenne
Nie wyrzucaj ich do kosza, a na ogródek - wzbogacą glebę i dostarczą roślinkom pożytecznych substancji.

Zabezpiecz doniczki przed przeciekaniem i brudzeniem wszystkiego wokół
Zanim posadzisz w nich roślinkę i wsypiesz glebę - wyłóż je filtrami do kawy. Jeśli woda wycieknie z doniczki, będzie to czysta, przefiltrowana woda, która nie narobi brudu i bałaganu.

Piasek budowlany to zbawienie dla Twoich przyborów
Trzymaj przybory ogrodnicze w donicy lub skrzyni wypełnionej piaskiem budowlanym. To ochroni je przed rdzewieniem, pokrywaniem się patyną i niszczeniem.

Potłuczone naczynia mogą być dekoracją Twojego ogrodu
Zanim wyrzucisz stłuczoną filiżankę czy talerzyk, zastanów się czy nie warto zostawić większe odłamki - możesz na nich napisać kolorowym lakierem do paznokci nazwy roślin i użyć ich do oznaczenia grządek z warzywami na ogródku.

Pozbądź się dylematów związanych z wybraniem kwiatków do ogródka.
Jeśli masz mały ogródek i nie wiesz, które kwiatki sezonowe posadzić, by o każdej porze roku ogród był piękny, posadź je wszystkie! Jak to zrobić w tak małym ogródku? Roślinki posadź w doniczkach i trzymaj np. na strychu w domu. W ziemię wkop wiaderka i kwiaty sezonowe, które akurat kwitną przekładaj na dwór do doniczek.

Wykorzystaj stłuczone lampki do wina i szampana.
Jeśli złamiesz nóżkę lampki do wina czy szampana, nie wyrzucaj jej. Możesz ją wykorzystać, jako wyjątkową ozdobę kwiatów w ogrodzie. Lampkę wbij w ziemię i włóż do środka niewielką świeczkę. Możesz ją zapalać wieczorami i dodać swojemu ogrodowi bądź altance magii, nie ryzykując zajęcia się roślin ogniem.

Zrób miniaturowe cieplarnie... ze śmieci
Ze zwykłych, plastikowych butelek możesz zrobić miniaturowe cieplarnie dla swoich roślin doniczkowych. Wystarczy, że obetniesz ich górną część i nałożysz na doniczkę. Nie zakładaj nakrętki - roślinka musi mieć dostęp świeżego powietrza. Jeśli martwisz się, że mini cieplarnie nie prezentują się dobrze, możesz wokół szyjki butelki zawiązać wstążkę lub sznureczek z drobną dekoracją.

Nie lubisz porcelany, ale kochasz rośliny?
Wykorzystaj nieużywaną zastawę po babci.
Jeśli masz w domu nieużywane filiżanki, które tylko się kurzą, zajmują miejsce i przeszkadzają, ale nie masz serca ich wyrzucać - znajdź im zastosowanie. Możesz je wykorzystać, jako doniczki dla małych roślinek, np. sukulentów. Wyglądają one wtedy naprawdę pięknie.

Stwórz grządki, których nie trzeba pielić.
Jeśli masz możliwość zdobycia kilku europalet - wykorzystaj je w swoim ogródku warzywnym. Palety wypełnij ziemią i posadź rośliny w wolnych przestrzeniach. W ten sposób nie tylko uzyskujesz łatwy dostęp do swoich roślinek, ale i uniemożliwiasz chwastom wyrastanie między grządkami, więc masz mniej pracy przy pieleniu.

Zrób elegancki karmnik i poidełko dla ptaków
Wykorzystaj do tego filiżankę ze spodeczkiem. Przyklej filiżankę do spodka i całość zamontuj na patyczku, który wbijesz w ogrodzie. Pamiętaj o tym, by w filiżance zawsze była świeża woda, a w spodeczku nasionka, a Twój ogród na pewno będzie zawsze rozśpiewany dzięki odwiedzającym go ptaszkom.

Użyj zwykłych polnych kamyków by wprowadzić do ogrodu odrobinę magii
Wystarczy, że pomalujesz je farbą fluorescencyjną i ułożysz wzdłuż ścieżki, wokół donic z kwiatami lub ważniejszych dekoracji. Możesz ułożyć z nich wzory na trawniku. Kamyki będą świecić w ciemności i dawać niezwykły efekt wieczorem i w nocy.

znalezione w internecie

 20 września 2016r. Kurier Gdyński zamieścił artykuł o naszym ogrodzie. 

Pół wieku skończył niedawno Rodzinny Ogród Działkowy w Małym Kacku, który rozciąga się między ulicami; Oficerską i Adwokacką, Grodnieńską oraz cmentarzem przy ul. Spokojnej
Decyzję o jego powołaniu podjęła Miejska Rada Narodowa już 4 grudnia 1965 r., ale tak naprawdę funkcjonować zaczął na wiosnę 1966 roku. Nowym działkowcom przyznano wówczas teren około 7 hektarów do zagospodarowania na ogródki. Obecnie swoje małe poletka uprawia tam 635 rodzin-właścicieli poszczególnych działek.

Czuć od dziecka związek z ziemią

Kim jest przeciętny działkowiec ROD w Małym Kacku? To człowiek, który kocha przyrodę, lubi przebywać na świeżym powietrzu i od najmłodszych lat związany jest blisko z ziemią.
W tym ogrodzie gospodarujemy od około 20 lat, natomiast tę działkę mamy od 5 lat - opowiada Renata Krasińska, właścicielka jednej z działek.
-Lubię przyrodę, kwiaty, warzywa, a gdzieś trzeba to uprawiać, jako dziecko mieszkałam w domku z ogródkiem. W moim domu zawsze uprawiało się kawałek ziemi. Mam tutaj szklarnię z pomidorkami i ogórkami, zasiałam też trochę ziółek. Od kwietnia do października codziennie jestem na tej działce. Nie tylko ja tu bywam, często przyjeżdża też rodzina.
Wiele osób szuka tu przede wszystkim spokoju, wytchnienia i chwili do posłuchania własnych myśli.

-Mam działkę od czterech lat. Po co mi ona? Chciałam po pierwsze mieć kawałek swojej ziemi, gdzie mogę odpocząć i się zrelaksować z mętem i dzieckiem. Mieszkam w bloku i takiej właśnie przestrzeni mi potrzeba - zaznacza Paulina Miśkowicz. - W tę działkę włożyliśmy mnóstwo pracy i pieniędzy. Za rok będziemy sadzić tutaj warzywa.

Teraz ten ogród jest dla każdego, zlikwidowaliśmy zamki w furtkach i mamy mniej kradzieży – Leonard Niewiński

Jak stoczniowcy zakładali ogród

Założycielami Rodzinnego Ogrodu Działkowego byli przed laty pracownicy gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej, min. Stefan Wciórka, Marian Popielarz, Zygmunt Muszyński, Gustaw Zyłowicz, Jan Bartkiewicz, Wacław Wazdrąg, Jadwiga Sarnecka, Kazimierz Lęcznar, Stefan Pstrągowski i Antoni Domagalski Obecnie ROD nosi imię tego ostatniego.
To on w 1972 roku został jego patronem.

Oficjalnie pierwsze władze ogrodu wybrano 38 kwietnia 1966 r. Prezesem został wówczas jeden z założycieli Stefan Wciórka, gospodarzem z kolei - Antoni Domagalski

O Antonim Domagalskim tak napisano w specjalnym wydaniu z okazji 50-leda ogrodu: (~) Podkreślał, że morze nie toleruje złej pracy-fuszerki Człowiek w konfrontacji z żywiołem, jakim jest morze, ma niewielkie szanse, dlatego tę przewagę winien nadrobić dobrą solidną pracą (…)

Szósty prezes na działkach

Rodzinnym Ogrodem Działkowym zarządza dziś szósty z kolei prezes, Leonard Niewiński.
- Nasz ogród to oczywiście przede wszystkim miejsce wypoczynku naszych działkowców - mówi Leonard Niewiński – Jednak ma to być także miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdyni tych, którzy swoich działek tu nie mają. Otwieramy to miejsce dla wszystkich - zlikwidowaliśmy zamki w furtkach - spacerują tu mamy z wózeczkami z dziećmi, a także właściciele psów ze swoimi pupilami. Mamy poczucie, że dzięki spacerowiczom zmniejszyła się liczba kradzieży.
Dziś ogródki działkowe mają wszystko, co jest potrzebne ludziom do komfortowej egzystencji na łonie natury. Ale w latach 70. tak różowo niebyło... Dopiero w 1978 roku zainwestowano w elektryfikację ogrodu oraz ujęcia wody. Przydała się wówczas przyznana przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Metalowców nagroda-10 tys. zł.
Cztery lata później do ogrodu przyłączono nowe nieużytki rolne - tak powstała część C. Ogród dzieli się bowiem na najstarszą A oraz nieco młodsze B i C
W kolejnych latach powstały hydranty, bramy, ogrodzenia oraz drogi dojazdowe W1991 zakończono rozbudowę domu działkowca.
Prezes Niewiński podkreśla wzorową współpracę z mieszkańcami i władzami miasta. Kilka miesięcy temu bowiem wszystkie gdyńskie ogrody otrzymały dofinansowanie na zakup rozdrabniaczy do gałęzi których obecnie na terenie działek spalać nie wolno. - Cieszy nas też współpraca z leśnikami, którzy nadzorują i monitorują nasze drzewa zagrażające bezpieczeństwu - wyjaśnia.

Jedna, duża rodzina

-Są dni, gdy czujemy się tutą jak jedna wielka rodzina - opowiada pani Anna, właścicielka jednej z działek. – Co roku organizowane są tu trzy główne uroczystości - dzień dziecka w czerwcu, dzień działkowca we wrześniu oraz spotkanie opłatkowe na przełomie grudnia i stycznia. Ale na co dzień bardzo chętnie odwiedzamy się nawzajem, dzielimy plonami Wytnieniamy poglądami jak i co hodo¬wać, by wysoko i bujnie rosło.
źródło Kurier Gdyński
fotokopia artykułu (przepraszam za jakość fotokopii z gazety)

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji poselskich i odpowiedzi Ministra Środowiska w sprawie śmieci - 19.08.2016


KOMUNIKAT

Prezydium Krajowej Rady PZD

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie interpelacji poselskich i odpowiedzi Ministra Środowiska

w sprawie śmieci


Prezydium Krajowej Rady PZD informuje, że zapoznało się z interpelacją posła Wojciecha Szaramy (PiS), posła Stanisława Lamczyka (PO) oraz odpowiedziami Ministra Środowiska na w/w interpelacje poselskie w sprawie śmieci.

Prezydium Krajowej Rady PZD przypomina, że tematem śmieci z terenów ogrodów działkowych zajmuje się od dłuższego czasu. Została w tym zakresie przeprowadzona analiza funkcjonowania w ROD ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym w zakresie opłat. W dniu 29 czerwca 2016 r. Krajowa Rada PZD przyjęła uchwałę nr 4/VIII/2016, w której wyznaczyła zadania dla struktur PZD związane z funkcjonowaniem w ROD ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Następnie, w dniu 15 lipca 2016 r. została przesłana do Ministra Infrastruktury ocena funkcjonowania w ROD ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której Związek wskazał na konieczność jej nowelizacji z uwzględnieniem rodzinnych ogrodów działkowych. Dlatego też, Prezydium KR PZD zapoznało się z interpelacjami poselskimi i odpowiedziami Ministerstwa Środowiska z dużym zainteresowaniem.

Poseł Wojciech Szarama (PiS) w swojej interpelacji zarzucił systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającemu z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „nieudolność”. Stwierdził, że ten system w żadnej mierze nie rozwiązał problemu „dzikich wysypisk”, których zamiast ubywać, nieustannie przybywa. Podobną indolencję systemu pokazują rosnące koszty gospodarowania odpadami spowodowane tym, że gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci i asekuracyjnie nakładają wyższe opłaty. Co jest powiązane z tym, iż samorządy rozliczają się z firmami ryczałtem, niezależnie od ilości wywożonych nieczystości, w efekcie czego obywatele płacą więcej, choć niejednokrotnie rzeczywiście mogliby mniej. W związku z tym, poseł zwrócił się do Ministra z apelem o podjęcie działań zmierzających do uszczelnienia obecnego systemu, który nie spełnia swej roli.

W odpowiedzi, Minister Środowiska poinformował, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ilość dzikich wysypisk co roku zmniejsza się. Ponadto na dzikich wysypiskach znajdują się nie tylko odpady ze źródeł komunalnych, ale i z działalności gospodarczej, która nie podlega systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi. W lasach duże ilości odpadów pozostawiają również turyści. Odnosząc się do kwestii stosowania przez gminy ryczałtowych cen ofert w przetargach na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów, Minister zaznaczył, że kwestia ta należy do oceny samorządu, który z jednej strony odpowiada za dyscyplinę finansów publicznych, a z drugiej podlega weryfikacji obywateli w procesie demokratycznym. Ponadto kwestia ta podlega kontroli regionalnych izb obrachunkowych oraz właściwych sądów. Niezależnie od tego, resort środowiska od początku gromadzi uwagi dotyczące nowego systemu i wnikliwie je analizuje, aby móc je wykorzystać w pracach legislacyjnych nad ewentualną zmianą przedmiotowej ustawy.

Kolejna interpelacja została wniesiona przez posła Stanisława Lamczyka (PO) i dotyczyła konkretnie rodzinnych ogrodów działkowych. Poseł zwrócił się do Ministra Środowiska o wyjaśnienie zasadności wnoszenia opłat za śmieci z terenów ROD poza sezonem letnim, kiedy odłączany jest dopływ wody i zanika wszelka aktywność.

Minister Środowiska wskazał, wprowadzenie opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynikało z licznych skarg ze strony samorządów odnośnie braku możliwości wyegzekwowania opłat. Opłata ta jest niezależna od okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów czy ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów. W związku z powyższym niezależnie od tego ile spędza się czasu na nieruchomości trzeba uiszczać ryczałtową opłatę, o ile gmina objęła systemem nieruchomości niezamieszkałe wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ponadto, Minister wskazał, że dotychczas stosowany system powiązania opłaty za śmieci z masą wytworzonych odpadów rodził ryzyko szukania oszczędności i skutkował nielegalnym pozbywaniem się odpadów. Skutki takich działań prowadziły do degradacji środowiska naturalnego (dzikie wysypiska, zaśmiecone rowy i pobocza, wypełnione odpadami kosze na przystankach komunikacyjnych, odpady spalane w domowych piecach) i były negatywnie odczuwane przez wszystkich obywateli. Minister zaproponował, że w przypadku, gdy stawka opłaty ryczałtowej jest uchwalana niezgodnie z przepisami ustawy można wezwać gminę do usunięcia naruszenia prawa, a następnie zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Niezależnie od tego, resort analizuje zagadnienie opłaty ryczałtowej pod kątem potrzeby zmian prawnych.

Po zapoznaniu się z interpelacjami poselskimi i odpowiedziami Ministerstwa Środowiska Prezydium KR PZD popiera stanowisko resortu środowiska o konieczności interwencji legislacyjnej w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie uważa, że w/w zmianami powinny zostać objęte również rodzinne ogrody działkowe. Tak, aby opłaty za śmieci były sprawiedliwe, miarodajne i dostosowane do specyfiki ogrodów, które są wykorzystywane przez działkowców sezonowo, w celach rekreacyjno - wypoczynkowych.

Równocześnie Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło wystąpić w tej sprawie do Ministra Środowiska, a także poinformować o wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministra Infrastruktury.


PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD


Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r.


Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie zamieszkiwania i zameldowania osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych - 19.08.2016


Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie zamieszkiwania i zameldowania osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych


Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się ze zgłoszoną interpelacją poselską nr 3865 Pana Posła Tomasza Szymańskiego w sprawie zakazu meldunku osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, jej odpowiedzią przedstawioną przez Pana Tomasza Zdzikota, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz interpelacją nr 1630 Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych i odpowiedzią przedstawioną przez Pana Kazimierza Smolińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców podziela argumentację zawartą w przedstawionych odpowiedziach na przedmiotowe interpelacje.

Należy zgodzić się z odpowiedzią Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazującą na zakaz zamieszkiwania na terenie działek, uregulowany w art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz na obowiązek meldunkowy wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności. Przedstawione w tej odpowiedzi rozumienie norm dotyczących obowiązku meldunkowego nie pozostawia zastrzeżeń. Wypada również podzielić przytoczone w tej odpowiedzi argumenty sądów administracyjnych.

Zdaniem Prezydium Krajowej Rady PZD pomimo obowiązującego zakazu zamieszkiwania na terenie działek, z uwagi na praktykę stosowaną przez niektóre organy administracji samorządowej polegającą na zameldowywaniu osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, istnieje potrzeba doprecyzowania przepisów ustawy o ewidencji ludności tak by niemożliwym stało się dokonywanie meldunku osób na terenach nie służących zamieszkaniu.

Należy zgodzić się również z odpowiedzią Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa na drugą ze wskazywanych interpelacji, w szczególności ze stwierdzeniem, iż prawo powinno chronić te stany faktyczne, które są z nim zgodne. Poruszone w interpelacji Pani Poseł Krystyny Sibińskiej kwestie są również związane z przywołanym w art. 12 ustawy o ROD zakazem zamieszkiwania na terenie działek. Słuszne jest stwierdzenie zawarte w odpowiedzi na tę interpelację, iż podjęcie nielegalnego zamieszkiwania w altanach działkowych nie może powodować przyznania danej osobie statusu lokatora. Należy bowiem pamiętać, iż altana działkowa nie jest lokalem mieszkalnym i nie spełnia funkcji mieszkalnych w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Prezydium Krajowej Rady PZD uznaje za bardzo pozytywne stwierdzenie Pana Ministra wskazujące na sygnały, które dochodzą od licznej grupy działkowców, iż obowiązujące przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w sposób należyty zabezpieczają potrzeby użytkowników ogrodów działkowych i gwarantują zachowanie idei ogrodnictwa działkowego w Polsce zgodnie z tradycją.


Prezydium Krajowej Rady PZD


Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Ukazał się nowy biuletyn KR PZD nr 2016-5, w którym oprócz sprawozdań i podjętych uchwał znaleźć można wiele ciekawych i przydatnych informacji.
Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych w Gdyni

Ze względu na znaczne ilości odpadów powstających na terenie naszych ogrodów, Kolegium Prezesów w Gdyni wystąpiło do Władz Miasta Gdyni o wsparcie finansowe zakupu rozdrabniaczy spalinowych do gałęzi.

Prezydent i Rada Miasta Gdyni, swoją Uchwałą Nr XX/492/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku uchwalili przyznanie dotacji, przy zakupie rozdrabniaczy spalinowych, dla gdyńskich ogrodów działkowych.

Uchwała Rady Miasta określa zasady i tryb przyznawania dotacji na zakup rozdrabniacza.

W tym miejscu należy podkreślić, ze zakupione rozdrabniacze umożliwią zwiększenie recyklingu odpadów zielonych. Zakup rozdrabniacza jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom działkowców oraz będzie miał charakter edukacyjny i kształtujący prawidłowe postawy proekologiczne.

Należy podkreślić olbrzymie zrozumienie i przychylność dla problemów działkowców Pana Prezydenta Wojciecha Szczurka i Radnych Rady Miasta Gdyni.

Przewodniczący Gdyńskiego Kolegium
Leonard Niewiński

Biuletyn nr 3/2016

Ukazał się kolejny numer biuletynu. Znajdziemy tam wiele ciekawych i przydatnych informacji.
biuletyn do pobrania tutaj
Komunikat KR PZD w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną - 22.03.2016
UWAGA OSTRZEŻENIE!!!

Nie kupuj kłopotów

Na wielu popularnych portalach internetowych, gdzie zamieszcza się różnego rodzaju informacje o kupnie, sprzedaży lub wynajmie nieruchomości ukazują się również ogłoszenia, w których oferowana jest sprzedaż domu mieszkalnego na działce rekreacyjnej. Sprzedający wszelkimi sposobami i metodami zachwalają swoje budynki, ich wyposażenie, usytuowanie i wszystkie wygody, w jakie zostały wyposażone prezentowane domy. Dołączają też wiele zdjęć, na których widać, że rzeczywiście są to bardzo ładne i gotowe do zamieszkania domy jednorodzinne. Ceny oferowane przez sprzedających są zróżnicowane, ale wydają się rażąco niskie w porównaniu z cenami domów na innych terenach. I to powinno u każdego, kto choćby z ciekawości przegląda ogłoszenia o zamiarze nabycia działki z altaną, zrodzić podstawowe pytanie: dlaczego tak jest i czy to aby nie jest ogłoszenie, które wprowadza potencjalnego kupca w błąd i nie przysporzy mu w przyszłości samych kłopotów?

Odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że te ogłoszenia wprowadzają kupujących w poważny błąd i mogą być przyczyną wielu problemów w przyszłości.

Nie ma przepisu, zakazującego działkowcom, którzy chcą zrezygnować z dzierżawy działkowej umieszczania ogłoszeń na portalach internetowych. Znajdujące się na działce nasadzenia i altana stanowią bowiem własność działkowca, który ma prawo oszacować ich wartość. Takie ogłoszenie nie może jednak wprowadzać potencjalnego działkowca w błąd co do formy prawnej nabycia prawa do działki. Wystawiane ogłoszenia są jednak prezentowane w taki sposób, że opis działki jest formułowany tak, jakby była to faktycznie samodzielna, własnościowa działka rekreacyjna, a nie działka w ROD.

W trosce o dobro przyszłych działkowców wyjaśniamy, na jakie informacje podane w ogłoszeniach należy zwracać szczególną uwagę, żeby nie kupić działki, która jest zagospodarowana w sposób niezgodny z obwiązującymi przepisami.

Żeby lepiej zrozumieć, jakie metody stosują sprzedający, aby pozbyć się problemu i jeszcze na tym zarobić, prezentujemy poniżej dosłownie kilka autentycznych ogłoszeń, które zostały zamieszczone na różnego rodzaju portalach internetowych. Wskazujemy również, jakie przepisy powszechnie obowiązujące lub wewnątrzzwiązkowe zostały naruszone.

„Zapraszam do kupna domu z zagospodarowanym ogrodem nie wymagającym nakładów finansowych. Dom położony w zaciszu, w bliskiej okolicy miejsca spacerowe oraz lokale handlowe. Parking (monitorowany całodobowo) zamknięty do dyspozycji. Opis domu: parter: taras, korytarz, kuchnia, salon, łazienka, piętro: garderoba, pokój dziecięcy, sypialnia, górny taras. Osobne wejście do pomieszczenia gospodarczego (warsztat).Wyposażenie obiektu: ogrzewanie - kominek, brama przesuwana wjazdowa wraz z podjazdem, pomieszczenie gospodarcze, studnia kopana, miejsce do przechowywania drewna kominkowego, na ogrodzie zbudowany własnoręcznie domek z tarasem do zabawy dla dzieci, na ogrodzie liczne nasadzenia oraz wysoki na 2,5 metra żywopłot oddzielający od sąsiadów. Cena 210 tys. zł”.„Sprzedam bez pośredników dom na działce ogrodowej. W skład kompleksu wchodzą w sumie trzy działki (dwie na których zbudowany jest dom plus trzecia z wejściem do drogi publicznej), dom o powierzchni łącznej 82 m², tzn. dwa pokoje i wc na piętrze, pokój, kuchnia, łazienka na parterze oraz trzy pomieszczenia piwniczne. Dodatkowo drewniana altana na narzędzia. Cena 2073,17 zł/m²”.„Dom w rekreacyjnym ogrodzie działkowym, 5 pokoi, 135 m². Ocieplony kryty dachówką. W piwnicy 2 pokoje + pom. gospodarcze, letnia kuchnia + WC, z piwnicy wyjście na taras grillowy. Parter otwarty z aneksem kuchennym. Z parteru wyjście na duży balkon w kształcie litery L. Na poddaszu wychodzimy ładnymi schodami, tu 2 sypialnie + duża łazienka. Do zrobienia ogrzewanie np. nadmuchowe kominkiem lub piecem na węgiel, możliwość włączenia częściowego ogrzewania elektrycznego, 3 fazy, taryfa nocna, oraz do zrobienia studnia, np. głębinowa, bo sąsiedzi też chcą wodę. Działka dzierżawa wieczysta. Cena 239 tys. zł”.


„Polecam domek całoroczny- letniskowy (ok. 70 m) na działce ROD. Bardzo dobry dojazd z Poznania. 70 m², trzy pokoje. Na parterze znajduje się salon z kominkiem który ogrzewa cały dom, na półpiętrze kuchnia z jadalnią oraz łazienka z kabiną prysznicową w gustownych płytkach. Na piętrze 2 sypialnie (mała i duża). Dom ocieplony i otynkowany, dach dwuspadowy ciekawy projekt budynku. Piwnica pod częścią budynku (1000 litrowy zbiornik hydroforowy oraz bojler na ciepłą wodę). Działka ok. 400 m zagospodarowana: ozdobne drzewka i tuje, oczko wodne z kaskadą oraz brukowany podjazd - miejsce na 2 samochody. Możliwość całorocznego zamieszkania i stałego meldunku. Cena 169 tys. zł”.


„Polecam na sprzedaż działkę w ROD o powierzchni 780 m² zabudowaną komfortowym, całorocznym domem o powierzchni 120 m². Dom nowy z 2008 r., ocieplony, piętrowy, z dużym zadaszonym tarasem i bezpośrednim wyjściem z salonu na taras. Parter i piętro jako dwie otwarte powierzchnie po około 60 m. Na parterze salon o pow. 50 m² z aneksem kuchennym, z piecem grzewczym na drewno, piec można zamienić na kominek, łazienka z oknem, ciepła woda. Cena 190 tys. zł”.


„Domek letniskowy na działce ROD nad Zalewem Koronowskim w przepięknej okolicy, tylko 150 m do wody!!!!!! Domek o pow. 105 m2 zawierający trzy kondygnacje, każda po 35 m2. Na I piętrze 2 sypialnie w tym jedna z balkonem, na parterze pokój 35 m2 z kominkiem, w części piwnicznej pomieszczenie gospodarcze, łazienka i kuchnia z wyjściem pod taras i do ogrodu, duży nasłoneczniony taras oraz zacienione miejsce pod tarasem. Cena 180 tys. zł”.We wszystkich prezentowanych ogłoszeniach wiele podanych informacji mija się z prawdą.

Po pierwsze każdy, kto nabywa działkę w ROD powinien mieć świadomość, że zgodnie z art. 7 ustawy o ROD rodzinne ogrody działkowe są zakładane na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych. W większości przypadków PZD ma prawo użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się ogrody działkowe i nie może tego prawa przenieść na indywidualnych działkowców. Żaden działkowiec nie jest więc właścicielem gruntu. W związku z tym nie może on stanowić elementu sprzedaży. W przypadku kupna nabywa się więc tylko własność nasadzeń i obiektów znajdujących się na działce, a nie gruntu, na którym znajduje się altan. Nowy działkowiec może stać się dzierżawcą działki, a nie jej właścicielem, ponieważ wchodzi w prawo do dzierżawy gruntu, a nie w prawo własności. Zatem osoba, która zamieściła to ogłoszenie nie może zgodnie z prawem sprzedać działki. Informacja podana w ogłoszeniu jest więc nieprawdziwa.

Czy kupienie działki to właściwa forma jej nabycia?

Przypominamy że samo „kupienie”, czyli przekazanie żądanej sumy pieniężnej dla zbywcy nie jest właściwą formą wstąpienia w prawo do działki. Zasady obrotu działkami są uregulowane w ustawie o ROD. Wprowadzono w niej jasne mechanizmy pozwalające działkowcom przenieść swoje prawo do działki na inną osobę. Zgodnie z przepisami ustawy o ROD działkowiec może przenieść za życia prawo dzierżawy działkowej na pełnoletnią osobę fizyczną zamieszkałą na terytorium RP. Procedura przeniesienia prawa do działki jest taka sama dla wszystkich, niezależnie od tego, czy działkowiec chce przenieść swoje prawo na osobę bliską, np. matka na syna, czy na osobę z nim niespokrewnioną. Przeniesienie następuje w drodze umowy, którą trzeba zawrzeć na piśmie. Następnie należy ją podpisać w obecności notariusza, żeby mógł on urzędowo potwierdzić własnoręczność podpisów stron. Nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Chodzi jedynie o to, aby autentyczność podpisów stron została poświadczona przez notariusza. Niezachowanie tej formy spowoduje nieważność umowy. Następnie należy złożyć wniosek do zarządu ogrodu o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki z załączoną umową. Tylko taka procedura jest właściwa i zgodna z prawem. Należy bezwzględnie pamiętać, że niedostosowanie się do wskazanych wyżej wymogów spowoduje, że sporządzona między stronami umowa będzie nieważna. Jej zawarcie w inny sposób, np. przez umowę kupna-sprzedaży będzie traktowane tak, jakby w ogóle nie doszło do przeniesienia prawa do działki.

W wielu ogłoszeniach są infromacje, że dom może służyć do całorocznego zamieszkiwania. Jest to kolejny wybieg sprzedających. Altana działkowa nie może być przeznaczona do zamieszkiwania. Zgodnie z definicją jest to bowiem budynek o ściśle określonych wymiarach, który służy do zaspokajania potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych działkowca. Zgodnie z art. 12 ustawy o ROD na terenie działki obowiązuje całkowity zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej. W związku z tym nabywając taki budynek nie będzie można w nim absolutnie zamieszkiwać.

Na prezentowanych zdjęciach widzimy piękne, duże domy o powierzchni 70-80 m², a nieraz nawet 120, wyposażone w kuchnię, 2-3 pokoje, łazienkę. Po raz kolejny informujemy, że nie można budować domów mieszkalnych na działkach w ROD. Wyposażenie działki może stanowić jedynie altana, która spełnia określone prawem wymogi. Zgodnie z prawem budowlanym, ustawą o ROD i regulaminem ROD może ona mieć powierzchnię zabudowy do 35 m². Jest to największa powierzchnia, jaką dopuszczały wszystkie przepisy, obowiązujące niemal od początku istnienia ogrodów działkowych. Altana o wymiarach przekraczających normy określone w prawie budowlanym jest samowolą budowlaną i stanowi rażące naruszenie prawa, ponieważ zgodnie z art. 13 ustawy o ROD budynki, których wymiary przekraczają dozwoloną powierzchnię zabudowy i wysokość nie powinny znajdować się na działkach w ROD. Chcąc zostać działkowcem należy więc zwrócić szczególną uwagę czy altana, którą zamierzamy kupić ma odpowiednie wymiary.

Wiele altan zilustrowanych na zdjęciach jest piętrowych. Przepisy nie zakazują budowy altan piętrowych, jednak trzeba pamiętać, że zgodnie z § 44 pkt 3 regulaminu ROD altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu płaskim.

Niektórzy posuwają się nawet do tego, że informują potencjalnych nabywców o możliwości powiększenia altany, która już jest ponadnormatywna. Z całą stanowczością podkreślamy, że nie można jeszcze dodatkowo powiększać altany, która ma już przekroczone gabaryty. Wręcz przeciwnie, jeżeli nowy działkowiec wstępuje w prawo do działki, na której znajduje się już wybudowana wcześniej ponadnormatywna altana, to jest on zobowiązany do tego, aby doprowadzić ją do stanu zgodnego z prawem. Powinien więc dostosować ją do wymogów prawa budowlanego i ustawy o ROD i zmniejszyć jej powierzchnię do 35 m².

W wielu ogłoszeniach napisano również, że oprócz altany na działce znajduje się pomieszczenie gospodarcze za budynkiem lub garaże. Przypominamy, że zgodnie z § 68 regulaminu ROD zabrania się stawiania na działce szop i komórek, czyli wszelkiego rodzaju pomieszczeń gospodarczych. Działkowiec, który postawił taki budynek działał niezgodnie z przepisami i powinien go usunąć.

Sprzedający chwalą się tym, że na działce znajduje się murowany grill, jednak takich grilli nie wolno stawiać na działce w ROD. W § 41 regulaminu ROD zostały wymienione urządzenia, w jakie może być wyposażona działka. Jest to katalog zamknięty. W związku z tym urządzenia, które nie są wymienione we wskazanym przepisie, nie powinny znajdować się na działce. W omawianym paragrafie nie znajdujemy zapisu, że działka może być wyposażona w grill murowany. W związku z tym działkowiec nie może postawić takiego grilla na działce w ROD.

Na zdjęciach wyraźnie widać, że niektóre altany mają bardzo pokaźne balkony, tarasy, werandy, nieraz zadaszone lub całkowicie zabudowane. Zgodnie z § 44 ust. 2 do powierzchni zabudowy altany nie wilcza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m². Nie wolno ich rozbudowywać ponad wyznaczony metraż. Taras weranda lub ganek mogą być zadaszone, ale powinny być otwarte, w związku z tym nie wolno ich zabudowywać. Jeżeli jednak działkowiec mimo zakazu zabuduje taras, ganek, lub werandę, to ich powierzchnia będzie wliczana do normatywnej powierzchni altany.

Niektórzy sprzedający mówią także o tym, że ogrodzenie działki stanowi wysoki na 2,5 metra żywopłot. Jest to oczywiście kolejne działanie niezgodne z regulaminem ROD, ponieważ zgodnie z § 52 regulaminu ROD na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki można zakładać żywopłoty, z tym, że nie może on przekraczać 1 metra.

W jednym z zaprezentowanych ogłoszeń jest informacja, że w skład sprzedawanego kompleksu wchodzą w sumie trzy działki. Zgodnie z ustawą o ROD umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki, dlatego jedna osoba może mieć tylko jedną działkę w ROD, a nie trzy, jak wskazuje sprzedający.

Po raz kolejny ostrzegamy wszystkich, którzy chcą zostać działkowcami. Uważajcie na ogłoszenia z fałszywymi informacjami. Najczęściej osoby, które wybudowały ponadnormatywne altany zrobiły to świadomie. Teraz chcąc pozbyć się narastającego problemu szukają nabywcy, na którego spadnie cały problem. Należy bardzo uważnie czytać wszystkie ogłoszenia i zwracać szczególną uwagę na wielkość altany. Jeżeli zakupimy działkę z ponadnormatywną altaną, to wszystkie konsekwencje spadną właśnie na kupującego.

W przypadku, kiedy w umowie zbywca działki oświadczył nieprawdę, ponieważ stwierdził, że altana działkowa ma dopuszczalne wymiary i działka zagospodarowana jest zgodnie z przepisami, naruszył prawo. Zarząd ogrodu uchwałą zatwierdza przeniesienie prawa do działki, dlatego powinien zbadać zgodność z prawdą oświadczeń złożonych przez strony w umowie. Wynika to z konieczności kontroli obrotu działkami, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ogrodu. Ponadto zarząd ROD musi mieć możliwość wyrażenia stanowiska w tej sprawie, dlatego powinien odmówić zatwierdzenia takiej umowy, jako ważny powód podając fakt, że zbywca oświadczył w umowie nieprawdę, ponieważ obiekty znajdujące się na działce są niezgodne z prawem. W takim przypadku, mimo, że kupujący pokrył koszty zakupu działki, nie będzie mógł zostać działkowcem. Należy więc bardzo uważać i dokładnie sprawdzać zgodność z prawdą oświadczeń składane przez sprzedających w umowie, aby nie zapłacić za coś co powstało w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

Jakie mogą być konsekwencje nabycia działki z ponadnormatywną altaną?

Gdy zarząd ROD stwierdzi, że działkowiec wybudował, nadbudował lub rozbudował altanę działkową z naruszeniem przepisów regulaminu, będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowanej altany działkowej, jeżeli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób. Natomiast w przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej, jakim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdzi naruszenie prawa dotyczącego altany, wówczas stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Poza tym w przypadku wygaśnięcia prawa do działki działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za obiekty, w tym również i altanę wybudowane niezgodnie z prawem. Odszkodowanie za taką altanę nie przysługuje także w przypadku likwidacji ROD.Krajowa Rada PZD
artykół pobrany z:
Ukazał się kolejny numer Biuletynu informacyjnego, w którym znaduje się wiele ciekawych i przydatnych informacji.
plik .pdf dostępny TUTAJ
Stan Prawny Ogrodu w rozumieniu art. 75 ustawy o ROD z 13 12.2013 rok.

Od dnia 19 stycznia 2016 roku organy reprezentujące właścicieli gruntów, na których usytuowane są ROD bez tytułu prawnego w związku z art. 75 ust.1 nie mogą wydawać decyzji o likwidacji ROD.

W przypadkach, kiedy organ stwierdzi, że nieruchomość nie spełnia przesłanek o których mowa w art. 76 ust.1, to w związku z art. 75 ust.6 i 7 ustawy o ROD organy administracji państwowej i samorządowej są zobowiązane do wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez stowarzyszenie ogrodowe prawa użytkowania, gdyż w terminie 24 miesięcy nie skorzystały z możliwości podjęcia decyzji o likwidacji ROD.

Już nie należy udowadniać, że ogród działkowy spełnia jakąkolwiek przesłankę, o której mowa w art. 76 ust.1. Obecnie wystarczy, iż ogród działkowy, który nie może wykazać się tytułem prawnym do zajmowanej nieruchomości położony jest na gruntach stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa.

Reasumując, ogród nasz położony na gruntach Gminy Gdynia nie podlega żadnym warunkom by władze samorządowe, mogły wydać decyzję o jego likwidacji. Obecnie, na Urzędzie Miasta i Gminy Gdynia spoczywa obowiązek, uregulowań prawnych gruntu, na którym ogród jest usytuowany.


Opracowanie własne w oparciu o Biuletyn Informacyjny 2/2016/Nr 272.
Posiedzenie Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie próśb o wycinkę drzew

Szanowni Państwo
W związku z licznymi problemami zgłaszanymi przez działkowców ubiegających się o zgodę na usunięcie drzew z indywidualnych działek ogrodniczych w ROD na terenie Miasta Gdyni, Polski Związek Działkowców Okręg w Gdańsku zwraca uwagę na specyficzne regulacje prawne dotyczące działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych.

Funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce zostało kompleksowo uregulowane ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa wprowadziła do systemu prawnego kilka istotnych i wyjątkowych konstrukcji prawnych mających zastosowanie w ogrodach działkowych. całość dokumentu.....

UCHWAŁY PREZYDIUM KR PZD  - styczeń 2016 otwórz dokument....
Opłaty w ROD bez zmian!

W dniu 25 listopada 2015 roku KR PZD podjęła decyzje finansowe odnoszące się do wszystkich ROD prowadzonych przez PZD jak wynika z przyjętych uchwał, w 2016 roku, te z obciążeń finansowych działkowców, o których decyduje KR PZD, mają pozostać na niezmienionym poziomie.

Składka członkowska w PZD w roku 2016 pozostaje na poziomie 6 zł. 
W przypadku małżonków, gdy oboje są członkami PZD, płaca po 3 zł.

Środki pochodzące ze składek w całości pozostają w dyspozycji ROD, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej w ogrodzie.

Partycypacja nadal będzie wynosić równowartość 7 groszy za m² działki.

Środki przekazane z ogrodów służą na pokrycie kosztów działalności prowadzonej na rzecz ROD i działkowców przez struktury okręgowe i krajowe PZD.

Zgodnie z decyzją KR PZD podział wpłat przekazywanych z ROD w ramach partycypacji ma być następujący:
- 65 % - pozostanie w dyspozycji okręgu,
- 30 % - pozostanie w dyspozycji jednostki krajowej PZD,
- 3 % - zasili Fundusz Samopomocowy PZD,
- 2 % - zasili Fundusz Obrony ROD.

Opracowano w oparciu o materiały KR PZD.

Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych

Krajowa Rada PZD informuje, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste lub płaskie czy rury azbestowo-cementowe. Uwaga, dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów położenia nowego poszycia dachu.
Obecnie trwa nabór wniosków w gminach o dofinansowanie na usunięcie azbestu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin. Krajowa Rada PZD zachęca działkowców do występowania z takowymi wnioskami, ponieważ w wielu ROD na terenie całego kraju altany mają poszycie dachowe wykonane z eternitu. Działkowcy, którzy cenią sobie ekologiczne metody upraw i bliskość z przyrodą, w szczególności powinni dołożyć wszelkich starań, aby pozbyć się ze swoich działek tych silnie toksycznych materiałów. Krajowa Rada PZD zachęca również zarządy ROD i okręgowe zarządy do aktywnego wspierania działkowców w tych działaniach.
Warto podkreślić, że azbest jest zaliczany do jednego z dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Oddychanie powietrzem, które zanieczyszczone jest włóknami azbestu, powoduje, że jego włókna trafiają do płuc, w których zostają już na zawsze. Chorobotwórczy wpływ azbestu na ludzki organizm nie przynosi jednak natychmiastowych objawów. Są one widoczne dopiero po wielu latach tj. po 20 – 50 latach od momentu narażenia organizmu na kontakt z azbestem. Azbest powoduje m.in. pylicę azbestową, raka płuc, raka oskrzeli czy międzybłoniaka opłucnej czy otrzewnej. Należy pamiętać, że im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe jest ryzyko wywołania chorób, w efekcie których każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego