Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny. 


     Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dalej jako RODO informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni przy ulicy Grodnieńskiej 24,  tel. 58 774 87 43;
  2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na ternie Ogrodu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. fe RODO i obejmuje wejście do budynku, dom działkowca aleje ogrodowe, wejście i wjazd na teren ogrodu, śmietniki ogrodowe itd.
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
  4. Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni;
  7. Każdego, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;- sprostowania (poprawiania) swoich danych;- do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa;- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ;