Właścicielem strony http://rod-domagalskiego-gdynia.pl oraz poczty elektronicznej  biurodomagalskiego@gmail.com jest Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe , Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni ul.Grodnieńska 24 81-533 Gdynia. Ogród jest reprezentowany przez Zarząd ROD.

Każdy Działkowiec zawierając umowę dzierżawy działkowej powierza ROD im. A. Domagalskiego dane osobowe niezbędne do realizacji umowy dzierżawy.Tym samym wyraża zgodę na kontakt w sprawach związanych z umową.

Każda osoba podejmująca kontakt z ROD im.  A. Domagalskiego, niezależnie od sposobu komunikacji może przekazać ROD im. A. Domagalskiego dane osobowe. Przekazanie danych osobowych może mieć miejsce przykładowo w sytuacji, gdy użytkownik strony http://rod-domagalskiego-gdynia.pl nawiąże kontakt telefoniczny z numerem telefonu udostępnionym na stronie internetowej ogrodów albo wyśle e-mail lub list na adres ogrodu wraz z prośbą, zapytaniem, skargą, w których poda dane kontaktowe. W takich przypadkach ogród będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji otrzymanego zapytania, pisma, skargi. W praktyce oznacza to przekazanie Państwa danych osobie uprawnionej przez ROD im. A. Domagalskiego do przetwarzania danych osobowych, Członkom Zarządu ROD , a w szczególnych przypadkach innym pracownikom Polskiego Związku Działkowców, np. radcom prawnym , księgowym , instruktorom . Zarząd ROD posiada obowiązek, na wniosek, osoby, której dane są przetwarzane, udzielać informacji o zakresie posiadanych i przetwarzanych danych sprostować lub poprawić przechowywane dane oraz usunąć przechowywane dane osobowe, z zastrzeżeniem, iż usunięciu nie mogą podlegać dane osobowe niezbędne do realizacji umowy dzierżawy działkowej.

Zamieszczenie tych informacji służy spełnieniu obowiązku wynikającego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy również, iż Zarząd ROD stosuje środki organizacyjne i techniczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych.